Klacht neerleggen

Als slachtoffer van een misdrijf kan je altijd klacht neerleggen. Je doet dit best zo snel mogelijk na de feiten, zodat de politie over precieze informatie beschikt over de feiten (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) en de geleden schade (omschrijving van je  verwondingen, gestolen voorwerpen,…), maar ook zo snel mogelijk sporen kan opnemen.

Hoe klacht neerleggen?

Om klacht in te dienen ga je naar het politiebureau bij jou in de buurt of op de plaats van de feiten. Voor bepaalde feiten kan je ook online klacht indienen.

Ga naar de politie met:

 • je identiteitskaart;
 • eventuele bewijsstukken, medische attesten,…;
 • je gsm (zeker in geval van stalking);

Hoe verloopt het neerleggen van een klacht?

Als je klacht indient, zal de politie je verhoren. Je klacht wordt genoteerd in een proces-verbaal (PV). Een PV is een document waarin de politie alle nuttige informatie over de gebeurtenis beschrijft.

De politie zal je bij de start van het verhoor meedelen dat:

 •  je het recht hebt te vragen dat alle vragen en antwoorden in je eigen bewoordingen worden genoteerd;
 •  je het recht hebt te vragen bepaalde opsporingsdaden uit te voeren of een bepaalde persoon te verhoren;
 •  je verklaring als bewijs in rechte kan gebruikt worden;
 •  je niet verplicht kan worden jezelf te beschuldigen;                                                                

Tijdens het verhoor zal de politie je informeren over de mogelijkheid om je benadeelde persoon te verklaren en over de rechten die je dan hebt.

Na het verhoor:

 • heb je het recht om je verhoor na te lezen, wijzigingen/aanvullingen aan te brengen, of kan je vragen dat het PV je wordt voorgelezen;
 • kan je documenten/foto’s toevoegen aan het PV;
 • ben je niet verplicht om je verklaring te ondertekenen;
 • kan je kosteloos een kopie van je PV krijgen;

Je kan later nog aanvullingen maken bij het PV.

Als je daar nood aan hebt, kan je je voor, tijdens en na het verhoor laten bijstaan door de dienst voor politionele slachtofferbejegening.

De politie stuurt je PV naar het parket van de procureur des Konings, die zal beslissen welk gevolg er aan de klacht kan worden gegeven.

Worden kinderen ook verhoord?

Voor het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van bepaalde misdrijven, zoals zedenmisdrijven, voorziet de wet bijzondere bepalingen:

 • kinderen hebben het recht om zich tijdens het verhoor te laten begeleiden door een meerderjarige persoon naar keuze. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan zich hiertegen wel verzetten met een gemotiveerde beslissing;
 • de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan beslissen dat er een audiovisuele opname van het verhoor wordt gemaakt, zodat de minderjarige zijn verhaal slechts één keer moet vertellen. Een audiovisuele opname garandeert echter niet dat er niet opnieuw verhoord kan worden. Een minderjarige ouder dan 12 moet voor deze opnames toestemming geven. Kinderen jongeren dan 12 moeten enkel ingelicht worden over de opname van het verhoor.

Attest van klachtneerlegging

Na je verhoor ontvang je een attest van klachtneerlegging als bewijs. Bewaar dit attest, want het bevat belangrijke praktische info die tijdens de procedure nog van pas kan komen.

Als je geen andere stappen onderneemt dan de klachtneerlegging bij de politie, zal je door de procureur des Konings - in geval van vervolging voor de rechtbank - enkel worden geïnformeerd over de datum, het uur en de plaats van de zitting van de rechtbank.

Als je wel geïnformeerd wilt worden over de verdere procedure, is een verklaring van benadeelde persoon of burgerlijke partijstelling nodig.

Dit schema geeft een overzicht van het verloop van de strafprocedure. Je kan op iedere stap doorklikken naar een pagina die deze procedurestap meer in detail toelicht.

procedure blanco
Slachtoffer misdrijf Klager, benadeelde persoon, burgerlijke partij
Klacht klacht neerleggen, hoe klacht neerleggen, hoe verloopt het neerleggen van een klacht, worden kinderen ook verhoord, attest van klachtneerlegging
Beslissing van de Procureur des Konings minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, seponering, instellen van een gerechtelijk onderzoek, vervolging
Bevoegde Rechtbank hoe verloopt een zitting, juridische bijstand, bijstand op zittingen door slachtofferonthaal
Beslissing van bevoegde rechtbank mogelijke veroordelingen, hoger beroep aantekenen
Uitvoering van de straf of internering de strafuitvoeringsrechtbank, uitvoering van de gevangenisstraf, uitvoering van de internering

Juridische procedureSlachtoffer misdrijf klacht parket van de procureur des Konings Onderzoeksrechter Beslissing van de procureur des konings beslissing van het onderzoeksgerecht Bevoegde rechtbank Beslissing van de bevoegde rechtbank uitvoering van de straf of internering.