Medisch ongeval

Medische ongevallen kunnen erg ingrijpend zijn en hebben vaak zware gevolgen voor slachtoffers. Slachtoffers kunnen zich bang, boos of wantrouwig voelen.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf

Iedereen die slachtoffer werd van een medisch ongeval gaat daar anders mee om. Gevoelens van angst, boosheid, verdriet of wantrouwen zijn normaal. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan helpen om het verband tussen de schade en de medische handeling vast te stellen (bv. operatieve verslagen, hospitalisatieverslagen, onderzoeksresultaten, opvolgingen, medische observaties, verpleegnota’s, enz.).  Je kan die documenten opvragen bij de directies van de zorginstellingen, de zorgverleners of via je huisarts.

Bewaar ook alle bewijsstukken van de uitgaven in verband met het medisch ongeval (bv. een ziekenhuisfactuur en de kosten voor verzorging).

Doe aangifte bij de politie

Doe na de feiten aangifte bij de politie.

Als je aangifte doet van een medisch ongeval, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte doen is bovendien nodig als je een beroep wil doen op je verzekering. Daarnaast kan het je een gevoel van rechtvaardigheid geven.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

 

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

De Orde der artsen

Wanneer je het slachtoffer bent van een medisch ongeval door een arts, kan je klacht indienen bij de Provinciale Raad van de provincie waar de arts werkzaam is. Deze Provinciale Raad zal je echter alleen maar informatie geven over de stand van zaken van de behandeling van de klacht en niet over de eventuele disciplinaire sanctie.

De Ombudsdienst van het ziekenhuis

Wanneer je slachtoffer bent van een medisch ongeval door een zorgverlener die in een ziekenhuis werkt, kan je met je klacht terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal bemiddelen tussen jou en de zorgverlener om tot een oplossing te komen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal de ombudsdienst je informatie geven over andere mogelijkheden voor de behandeling van jouw klacht.

Meer informatie over de ombudsdienst kan je vinden op de website van elk ziekenhuis.

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)

Ben je na 1 april 2010 het slachtoffer geworden van een medisch ongeval? Dan kun je bij het Fonds voor de Medische Ongevallen advies vragen over de eventuele aansprakelijkheid van een zorgverlener en de ernst van de schade.

De zorgverlener is aansprakelijk

Als het Fonds de zorgverlener verantwoordelijk acht, dan zullen zij de verzekeraar van de zorgverlener (of de zorgverlener zelf) vragen om de schade, hoe klein ook, te vergoeden.

De zorgverlener is niet aansprakelijk

Als het Fonds besluit dat er geen zorgverlener aansprakelijk is voor de schade, zal het Fonds zelf de schade vergoeden als de schade aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  1. De schade moet een 'abnormaal karakter' vertonen: ze had niet mogen gebeuren, gezien de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en de objectief voorspelbare evolutie ervan.

     
  2. De schade moet voldoen aan één van de wettelijke ernstvoorwaarden:
  • Het slachtoffer is voor 25% of meer blijvend invalide.
  • Het slachtoffer is arbeidsongeschikt gedurende 6 opeenvolgende maanden of gedurende 6 niet-opeenvolgende maanden gespreid over een periode van 12 maanden.
  • De levensomstandigheden van het slachtoffer zijn bijzonder zwaar verstoord.
  • Het slachtoffer is overleden.

Meer info vindt u op de website van het Fonds voor Medische Ongevallen.

Je ziekenfonds

Als slachtoffer van een medisch ongeval kan je contact opnemen met de juridische dienst van je ziekenfonds. Zij kunnen je informeren en advies geven en samen met jou bepalen wat de meest aangewezen weg is om een eventuele schadevergoeding te krijgen.Een schadevergoeding kan je krijgen via een aanvraag bij het Fonds voor Medische Ongevallen, via een minnelijke schikking of via een gerechtelijke procedure. Je ziekenfonds adviseert en begeleidt je bij het samenstellen van je dossier.

CAW in je buurt

Wanneer je beroep doet op het CAW, luisteren ze naar je vraag, proberen ze helder te krijgen wat mogelijke achterliggende oorzaken zijn en helpen ze zoeken naar oplossingen. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Informatie en advies krijgen, maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp zijn mogelijk. 

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Wat is een medisch ongeval?

Een medisch ongeval omvat alle gevallen waarin je abnormale schade ondervindt bij een medische behandeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek of door het nalaten van een verzorging die noodzakelijk was. Een medisch ongeval kan zowel foutloos zijn als het gevolg van een foutieve daad.

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dit kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn, is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van een medisch ongeval in het buitenland.

Wanneer je slachtoffer wordt van een medisch ongeval in het buitenland, weet je vaak niet goed waar je info kan vinden. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland