Stalking

Stalking is geweld dat je overkomt als iemand je voortdurend lastigvalt en achtervolgt, waardoor je je niet meer veilig voelt en je rust wordt verstoord. Iemand achtervolgt je bijvoorbeeld, chanteert je, bedreigt jou of je familie of stuurt opdringerige berichten. Het is normaal om je als gevolg van stalking bang, onzeker over wantrouwig te voelen. Stalking stop je meestal niet door het te negeren. Geef duidelijk je grenzen aan en onderneem actie om het te stoppen.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf 

Iedereen die slachtoffer werd van stalking gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Stalking kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Je kan als slachtoffer altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie zal dan een proces-verbaal (pv) opstellen.  ​

Verzamel bewijsmateriaal 

Hou een dagboek bij. Als de stalker je lastigvalt, noteer je: 

 • De datum, het tijdstip en de plaats. 
 • Hoe je wordt gestalkt (achtervolging, berichten, telefoons, sociale media,…). 
 • De naam van eventuele getuigen. 

Print emails en (online) berichten uit of bewaar ze op je gsm of computer. Bewaar ook alle brieven van de stalker.

Breng vrienden, familie, collega’s, … op de hoogte en vraag hen om je te helpen bewijzen te verzamelen. Als je contact hebt met de stalker, zoek dan mensen die willen getuigen als je wordt lastiggevallen. 

Bij telefoonterreur: 

 • Neem een geheim nummer. 
 • Blokkeer het nummer van de stalker als je dat kent. Raadpleeg hiervoor je provider of de handleiding van je toestel.
 • Neem een antwoordapparaat en laat het altijd aanstaan. 
 • Bewaar alle opnamen van de stalker.  
 • Neem nooit telefoontjes aan van de stalker, ook niet na de 200ste keer. 

Bezorging van goederen die jij niet bestelde 

 • Neem niets aan en teken nooit voor ontvangst. Stuur de bezorger weg.  
 • Vraag de leverancier om je adresgegevens uit zijn bestand te verwijderen. 
 • Als een bestelling geplaatst is met een valse handtekening, vraag de leverancier daarvan een kopie.  

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van stalking, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je ook een gevoel van rechtvaardigheid geven. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

 Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kan je geïsoleerd raken. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van stalking, kan je 1712 bellen, chatten of mailen via www.1712.be

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.   

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat  

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Deze gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, staat open voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je financiële situatie - goedkoper of gratis is.

  Misschien zoek je info over

Hoe omgaan met stalking?

 • Maak duidelijk dat je niet gediend bent met de aandacht. Stel duidelijk je grenzen en wees daarin consequent. Laat de dader via een aangetekende brief weten dat het stalken moet stoppen of vraag je advocaat deze brief te schrijven.  
 • Ga nooit in op een vraag of eis van een stalker. 
 • Ga nooit een gesprek aan met een stalker en onderhandel niet. Dat zal het stalken niet stoppen, integendeel.  

Wat is een mobiel stalking alarm?

Wanneer sprake is van levensbedreigende stalking binnen een familiale context kan een mobiel stalkingalarm worden toegekend.

Zowel het slachtoffer als de politie, een derde of de parketmagistraat kan vragen dat een mobiel stalkingalarm wordt geplaatst.

Het slachtoffer wordt verhoord en er wordt nagegaan of het slachtoffer bereid is een mobiel stalkingalarm te laten installeren en een gebruiksovereenkomst wil tekenen. Er volgt een overleg tussen politie en parket. De parketmagistraat beslist of een mobiel stalkingalarm wordt toegekend.

Wanneer het alarm wordt toegekend zal een mobiele knop verankerd zitten aan de 112 app op de gsm van het slachtoffer en dit voor een periode van negen maanden. Wanneer het slachtoffer in acuut gevaar verkeert en de mobiele knop activeert, wordt een oproep gelanceerd naar het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de politie. Bij het CIC komt de oproep binnen met een duidelijke vermelding dat het om een stalkingalarm gaat. Een interventieploeg van de politie wordt onmiddellijk gestuurd naar de locatie die de 112 app naar de noodcentrale verzendt.

Na een periode van negen maanden wordt het stalkingalarm geëvalueerd.

De parketmagistraat beslist of het alarm kan worden afgesloten.

Wanneer een mobiel stalkingalarm wordt geïnstalleerd zal de parketmagistraat steeds de dienst slachtofferonthaal vatten. De politie zal het slachtoffer ook doorverwijzen naar hulpverlening.

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van stalking in het buitenland

Wanneer je slachtoffer wordt van stalking in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Wat is belaging?

De juridische term voor stalking is belaging.  

Onder belaging wordt verstaan:  het achtervolgen of bespieden van een persoon, het herhaaldelijk opwachten van iemand in de nabijheid van zijn woning, het herhaaldelijk toesturen van bloemen, het voortdurend opbellen, of het veelvuldig toesturen van ongewenste sms’jes. 

Er is dus sprake van een misdrijf wanneer de belaging een ernstige verstoring van de rust van het slachtoffer tot gevolg heeft en wanneer de dader wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die persoon ernstig zou verstoren.  

Wat is cyberstalking?

Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van iemand via het internet of andere elektronische communicatiemiddelen. Bij cyberstalking is er geen fysiek contact. Hierdoor wordt soms gezegd dat fysieke stalking erger is dan cyberstalking. Dat klopt niet altijd. De drempel voor cyberstalking is lager omdat de dader geen persoonlijk contact heeft met het slachtoffer en soms anoniem blijft. Cyberstalking gebeurt vaak in het verlengde van fysieke stalking of partnergeweld.

Tips:

 • Ga nooit in op flaming, het plaatsen van beledigende of aanvallende berichten op het internet. Geef de indruk dat het je allemaal niet kan deren. Want hoe meer je eronder lijdt, hoe meer de dader geniet.
 • Bewaar aanstootgevende boodschappen die je krijgt: sla e-mails op je harde schijf op, maak print screens of plak ze in een Word-document dat je afdrukt. Zorg dat de header zichtbaar is.
 • Als iemand bedreigingen uit in een chatroom of op een forum, meld dit dan aan de forumbeheerder of moderator, zodat de betrokkene uit het forum geschorst wordt.