Info voor juryleden

Info voor juryleden

Een oproeping om als jurylid in een assisenzaak te zetelen, valt ongevraagd in je bus en heeft heel wat gevolgen zowel op praktisch, organisatorisch als emotioneel vlak.


Je bent opgeroepen als jurylid

Op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie is alle informatie terug te vinden over wie kan opgeroepen worden als jurylid, wat er gebeurt na de oproeping, of je kan weigeren en wat de taak van de jury omvat.

Het is belangrijk om weten dat er wettelijke bepalingen zijn die je toelaten om bv. op het werk afwezig te zijn en die je (beroeps)inkomsten waarborgen.

Als kandidaat-jurylid krijg je een dagvergoeding.

Als effectief of vervangend jurylid ontvang je een vergoeding voor elke dag dat je zetelt of op de debatten aanwezig bent en een kilometervergoeding.

Neem ook een kijkje op deze website waar een beschrijving van het Hof van Assisen met de bevoegdheden, samenstelling en procedures is terug te vinden.

 

Impact op emotioneel vlak

Op emotioneel vlak heeft jurylid zijn behoorlijk wat impact. In de eerste plaats is er de confrontatie met het slachtoffer en/of na(ast)bestaanden en de dader(s) van vaak ernstige misdrijven.

Daarnaast krijg je gedurende het assisenproces vaak aangrijpende en gruwelijke beelden te zien en hoor je het verslag van alle betrokkenen: de eerste vaststellers, de onderzoekers, de wetsgeneesheer, de getuigen en de moraliteitsgetuigen van zowel slachtoffer(s) als dader(s). Dat kan emotioneel zeer aangrijpend zijn.

Je bent en voelt je tenslotte (mee) verantwoordelijkheid voor het nemen van een beslissing over de schuld en over de strafmaat. Ook dat maakt het deel uitmaken van een jury vaak niet vanzelfsprekend.

Je zit in een context van justitiële afhandeling en tegelijkertijd word je op je menselijkheid aangesproken. Het assisenproces en de procedure dienen (strikt) doorlopen te worden. Jouw emoties kunnen dus geen uiting krijgen in een rechtszaal.

Als jurylid moet je de eed afleggen, deze legt in ambtelijke taal uit wat er van jou verwacht wordt.

De voorzitter leest het volgende voor:

"Gij zweert en belooft dat gij de aan … ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt."

Tijdens het proces mag je met niemand buiten de rechtszaal over de zaak praten of informatie over de zaak inwinnen. Je bent verplicht om geheim te houden wat er gezegd wordt tijdens het overleg van de jury, ook na afloop van het proces. Ook dit kan zorgen voor emotionele druk en maakt dat je niet steeds je emoties en ervaringen kan delen.

 

Ondersteuning

Jurylid zijn kan een emotionele impact nalaten.

De voorzitter van het Hof van Assisen is een aanspreekpunt en ook de collega’s juryleden kunnen een steunbron zijn om emotionele zaken met elkaar te delen.

De FOD Justitie heeft een aanbod van therapeutische ondersteuning ter beschikking. Na afloop van het assisenproces kan je hiervan gebruik maken om deze ingrijpende gebeurtenis en de eventuele gevolgen ervan in het dagelijkse leven te verwerken.

Juryleden kunnen doorverwezen worden naar een netwerk van therapeuten doorheen het land. Als jurylid of plaatsvervangend jurylid kan je in aanmerking komen voor 10 gratis consultaties met een geschikte therapeut. Als na afloop blijkt dat je verdere begeleiding nodig hebt, dan kan je de begeleiding met diezelfde therapeut verderzetten op eigen kosten. Financieel blijft een beperkte tegemoetkoming van je mutualiteit mogelijk, aangezien het gaat om (door het RIZIV) erkende therapeuten.

Als jurylid ontvang je uitleg over dit aanbod en wordt de wijze van het richten van een hulpvraag concreet toegelicht. Een hulpvraag kan pas ten vroegste worden ingediend na afloop van het assisenproces.